FILMCENTRUM RIKS

FilmCentrum Riks är en kulturförening som importerar och distribuerar spelfilm, dokumentärfilm och kortfilm från hela världen till skolor, AV-Centraler, bibliotek, fritidsgårdar, kommuner och andra institutioner. Föreningen distribuerar film med skolbio-, institutions- och biblioteksrättigheter samt bedriver en omfattande pedagogisk verksamhet.

icon3-home-40-px     icon3-mail-40-px     icon3-fb-40-px

KULTUR & UTVECKLING/FILM JÖNKÖPING

Vi är ett nav för länets filmkulturella insatser och stödjer regional kortfilms- och dokumentärfilmsproduktion. Vi stödjer och utbildar lärare och elever i att använda den rörliga bilden i undervisningen. Vi värnar också om den regionala biografens utveckling och tekniska upprustning samt biografens roll som publik mötesplats.

icon3-home-40-px     icon3-mail-40-px     icon3-fb-40-px

AV-MEDIA KALMAR LÄN

Vi är ett regionalt resurscentrum i skärningspunkten mellan IT, media, kultur och pedagogik, med huvudsakligen skola och förskola som målgrupp. Vårt uppdrag är att inspirera lärare och pedagoger om hur digitala verktyg och användandet av film skapar en mer lärorik undervisning. Vi är en del av Regionförbundet i Kalmar län.

icon3-home-40-px     icon3-mail-40-px     icon3-fb-40-px     ICON-3-TWITTER-40-PX

FILMPOOL JÄMTLAND

Vi jobbar för att stärka den lokala filmkulturen, inte minst i skolan och vill vara ett stöd för alla som på något sätt arbetar med film i länet. Filmpool Jämtland samarbetar med professionella filmare, men vill också stimulera barn och ungdomar att göra film. Vi verkar för att jämtländska produktioner ska visas för en stor publik på både lokala och regionala arenor: på bio, i tv, i festivalsammanhang, på video och internet.

icon3-home-40-px     icon3-mail-40-px     icon3-fb-40-px

BUFF FILMFESTIVAL

BUFF Filmfestival vill genom sin årliga återkommande filmfestival öppna möjligheterna för influenser från Europa och övriga världen och visa filmer som annars aldrig skulle visas i Sverige. På BUFF står filmer för barn och unga i fokus. BUFF har utvecklats till en nationell och internationell mötesplats för finansiärer, distributörer, filmköpare, manusförfattare, regissörer, producenter och filmpedagoger. BUFF är efter 30 år, en etablerad företeelse i Malmö, Sverige och inom filmfestivalvärlden.

icon3-home-40-px     icon3-mail-40-px     icon3-fb-40-px

FILM I DALARNA

Film i Dalarna är en stödjande organisation som har i uppdrag att utveckla och stödja filmkulturell verksamhet inom följande områden: Barn och ungdom, Filmproduktion och Visning/spridning. Film i Dalarna är ett regionalt resurscentrum för film och video med stöd från Kulturrådet.
Vi har vårt kontor på regementsområdet i Falun, men verksamheten försöker vi sprida i hela Dalarnas län i enlighet med vårt länsuppdrag.

icon3-home-40-px     icon3-mail-40-px     icon3-fb-40-px     ICON-3-TWITTER-40-PX

MEDIAPOOLEN VÄSTRA GÖTALAND

Sedan 2001 har Mediapoolen varit en ledande mediacentral som servat förskola, skola och äldreomsorg med aktuellt, kvalitetssäkrat och inspirerande innehåll. Vi har hjälpt våra kunder att hitta rätt böcker och filmer, smart teknik och inspirerande kurser. Vi drivs hela tiden av ett ambitiöst syfte, att: inspirera, tillgängliggöra och underlätta, för stora som små, i deras strävan efter kunskap, upplevelse och utveckling. För vi tror att lärande skall vara något lustfyllt, att kunskap ger barn och unga en framtid och att lusten att lära sig finns med under hela livet.

icon3-home-40-px     icon3-fb-40-px

GR UTBILDNING/LÄROMEDEL

GR Läromedel har i uppdrag att erbjuda Göteborgsregionens skolor tjänster inom läromedelsområdet, däribland en effektiv samordning av läromedelsinköp och ett stort utbud av film för skolan. Som inspiration erbjuds bl.a. en tematiskt varierad Läromedelsutställning, Pedagogiska Caféer och en årlig Läromedelsmässa.

icon3-home-40-px     ICON-3-TWITTER-40-PX

FILM I VÄSTERNORRLAND

Film i Västernorrland har som uppdrag att stärka och utveckla filmkulturen i Västernorrland. Det görs genom att stimulera och utveckla filmpedagogisk verksamhet och ge möjligheter till ungas eget skapande är ett prioriterat område. Men också genom att ge stöd till biografen som särskild visningsplats och att söka nya möjligheter för visning i andra fönster är en annan viktig uppgift. Filmproduktion är också en viktig del. Insatser för utveckling av filmtalanger tillsammans med professionell filmproduktion tillför länet såväl kulturell utveckling som sysselsättning och marknadsföring.

icon3-home-40-px     icon3-mail-40-px     icon3-fb-40-px

CENTRUM FÖR PEDAGOGISK INSPIRATION MALMÖ

Centrum för Pedagogisk Inspiration, CPI, är Malmö stads centrala resurs för pedagogisk inspiration och utveckling. Vi arbetar tillsammans med personal inom förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. CPI erbjuder inspirationsaktiviteter, kompetensutveck-ling, fortbildning, rådgivning och stöd, inklusive fortbildningssatsningen Skiftnyckelen.

icon3-home-40-px     

KULTUR I VÄST/FILM

Kultur i Väst är en av Västra Götalandsregionens två förvaltningar med uppgift att främja kultur och genomför regional kulturpolitik på uppdrag av regionens kulturnämnd. Vi har ansvar för drift, förvaltning och utveckling av de i Kultur i Väst ingående verksamheterna.
Vi verkar  för samordning och utveckling inom verksamhetsområdet i samverkan med kommuner, kultur- och bildningsaktörer, det fria kulturlivet samt med andra verksamheter inom arkiv-, biblioteks- och museisektorn.

icon3-home-40-px     icon3-mail-40-px     icon3-fb-40-px     ICON-3-TWITTER-40-PX

KULTURSKOLAN STOCKHOLM

Kulturskolan Stockholm erbjuder undervisning av hög kvalitet i kulturella färdigheter och arbetar för att utveckla deltagarnas skapande inom konstnärliga uttrycksformer så som teater, musik, dans och bild & form. Verksamheten vänder sig till barn och unga 6-22 år, skrivna i Stockholms stad och bedrivs på deras fritid. Nyckelorden i all verksamhet är: LUST, DELAKTIGHET och UTVECKLING. Verksamheterna bedrivs både i egna lokaler och i skolorna runt om i staden. I Kulturskolan finns även ett Resurscenter för barn och unga med funktionsnedsättning

icon3-home-40-px     icon3-mail-40-px     icon3-fb-40-px     ICON-3-TWITTER-40-PX

FILM I STOCKHOLM

Film Stockholm är Stockholms läns regionala resurscenter för film och rörlig bild. Vi är en del av Stockholms läns landstings kulturförvaltning och förvaltar ett regionalt uppdrag från Svenska Filminstitutet.

icon3-home-40-px     icon3-mail-40-px     icon3-fb-40-px

FILM I VÄRMLAND

Film i Värmland är ett av landets ledande resurs- och utvecklingscentrum inom filmområdet. Vi har en stor bredd i vår verksamhet och arbetar med film både som kulturform och som näringsgren. I Värmlands utvecklingsprogram lyfts kultur- och upplevelseindustri fram. Film är en framtidsbransch. Vi verkar för att öka sysselsättningen inom filmsektorn och för att stärka den lokala filmkulturen – inte minst i skolan.

icon3-home-40-px     icon3-mail-40-px     icon3-fb-40-px

FILM I ÖST

Film i Öst är ett regionalt resurscentrum för film och media i Östergöland. Projektets huvudman är Regionförbundet Östsam. Resurscentrats uppgift är att stimulera och berika film och mediakulturen i länet. Inte minst för barn och ungdomar. Det praktiska arbetet bedrivs kring skolbio och mediepedagogik, samt stöd till biografer, visningsorganisationer, filmare och filmproduktioner. Regionförbundet Östsam samt Svenska Filminstitutet finansierar verksamheten.

icon3-home-40-px     icon3-mail-40-px     icon3-fb-40-px

PEDAGOGISK MEDIECENTRAL GOTLAND

Vårt tjänsteutbudet ska bidra till att skapa goda lärmiljöer och lika villkor för barn och elever på Gotland. Vi samordnar resurser för att bidra till en kvalitativ- och kostnadseffektiv användning av tilldelade medel.

icon3-home-40-px

FILMPEDAGOGERNA

Jobbar du med film i skolan? IKT? ett-till-ett? Interaktiva läromedel? Media? Språk? Vi har arbetat och undervisat i dessa frågor i 20 år. Numera är Filmpedagogerna Folkets Bio en partnerorganisation med UNESCO! Vi arbetar såväl lokalt som globalt med frågor som berör MIK – Medie- och InformationsKunnighet.

icon3-home-40-px     icon3-mail-40-px     icon3-fb-40-px

FILM I SKÅNE

Film i Skåne är ett regionalt resurs- och produktionscentrum för film vars uppdrag är att främja filmverksamhet i Skåne. På uppdrag av och med finansiering från Region Skåne (Kultur Skåne och Regionala Tillväxtnämnden) och Svenska Filminstitutet har Film i Skåne funnits sedan 1995. Film i Skåne har också till uppgift att främja långfilmsproduktion och utvecklingen av en professionell filmbransch i regionen. Film i Skånes konsulent ger råd till och har kontakt med kommuner, skolor och andra som vill arbeta pedagogiskt med den rörliga bilden. I Ystad finns även ett studioutrymme, Ystad Studio Film Camp, där skolor och andra kan hyra in sig för praktiskt filmarbete, bland annat mot en green screen. Film i Skåne har även ett nätverk av pedagoger som tar uppdrag inom ett brett område, till exempel: workshops, filmrally
föreläsningar, projekt samt lärarfortbildning.

icon3-home-40-px     icon3-mail-40-px     icon3-fb-40-px

REAKTOR SYDOST

Ett resurscentrum för film och ung kommunikation i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län.
Reaktor Sydost är en ideell förening bildad gemensamt av de tre regionförbunden. Föreningen är ett av nitton regionala resurscentrum för film i Sverige och verkar på uppdrag av Kulturrådet och regionförbunden i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län.

icon3-home-40-px     icon3-mail-40-px     icon3-fb-40-px

MEDIOTEKET STOCKHOLM

Medioteket är en pedagogisk resurs för Stockholms kommunala skolor och förskolor. Vi erbjuder fortbildningar, stöd och rådgivning i ämnesutvecklingsfrågor, biblioteksservice, bild- och ljudmedia, tjänster och resurser i flera olika ämnesområden. Medioteket tillhör Avdelningen för uppdrag kring lärande och elevhälsa.

icon3-home-40-px     icon3-mail-40-px

SKOLBIO GÖTEBORG

SKolbio Gäöteborg är en kommunal verksamhet som finansieras av Göteborgs Stad och vars huvuduppgift är att arrangera filmvisningar på biograf för Göteborgs elever från förskoleklass till gymnasiet.

icon3-home-40-px     icon3-mail-40-px     ICON-3-TWITTER-40-PX

FILM I VÄSTERBOTTEN

Film i Västerbotten arbetar för att stärka filmens och mediepedagogikens roll i Västerbottens län.
Vi samarbetar gärna med skolor och andra organisationer som arbetar med barn och unga. Vi ser gärna att kameran blir en lika naturlig del i skolarbetet som pennan och vill att barn och unga ska lära sig filmens språk.
Film i Västerbotten arbetar både med lärare, barn, och unga genom att prata om film, se film och skapa film, oftast i form av kostnadsfria workshops och inspirationsdagar över hela länet.

icon3-home-40-px     icon3-mail-40-px     icon3-fb-40-px

REGION GÄVLEBORG/
KULTURUTVECKLING FILM

Region Gävleborg/Kulturutveckling Film bedriver regional filmverksamhet inom tre områden;visning, produktion och pedagogik. Vi fördelar ekonomiskt stöd, arrangerar fortbildningar och nätverksträffar, förmedlar information och nyheter samt initierar och driver projekt själva och isamarbete med andra regionala verksamheter, kommuner, utbildningsinstituitioner och föreningar.

icon3-mail-40-px

HUMFRYSKOLAN

Humfryskolan i Malmö är en fristående grundskola för årskurserna 6-9 och vänder sig till ungdomar med stort intresse för video, musik, teater, dans, bild och/eller kreativt skrivande. Skolan följer ordinarie läroplan men ger eleverna mycket mer än vad den kräver. Samarbete, demokrati och förståelse utvecklas i denna öppna atmosfär och är ledord för skolan

icon3-home-40-px     icon3-mail-40-px     icon3-fb-40-px

SWEDISH FILM

Swedish Film är sedan 1947 distributör av film med institutionella rättigheter till skolor, AV-Centraler, bibliotek, fritidsgårdar, kommuner med mera. Vi distribuerar utbildningsfilm med pedagogiska handledningar samt spelfilm för skolbio och skolvisningar. Vi representerar många filmbolag samt gör egna inköp från BUFF och festivaler. Vi har tre varumärken som arbetar mot målgruppen skola; Filmo, CInebox samt Film och skola.

icon3-home-40-px     icon3-mail-40-px     icon3-fb-40-px

CNMA

Cnema är Norrköpings kommuns filmverksamhet. Cnema hör till Kultur- och fritidsnämnden i Norrköping och finns i området kring Norrköpings Visualiseringcenter C och Linköpings Universitet. Cnema erbjuder aktiviteter som stimulerar och berikar film- och mediekulturen i Norrköping och Östergötland. Med Norrköpings filmfond, filmutbildningen Nya Perspektiv, tre biosalonger och integrerat film- och medielabb är Cnema en Sverigeunik verksamhet.

icon3-home-40-px     icon3-mail-40-px

SKOLBIO KARLSKRONA

Skolbio Karlskrona är en kommunal verksamhet vars huvuduppgift är att samordna kulturupplevelser för barn och ungdomar mellan tre och sexton år.

ZITA FOLKETS BIO

Biografen Zitas filmpedagoger driver sedan 1989 en filmpedagogisk verksamhet. Vi erbjuder filmföreläsningar, film & samtal, Skapande skola-projekt, skolbio och lärarfortbildning. Film och medier formar mycket av vår världsuppfattning. I allra högsta grad gäller det barn och ungdomar. De behöver verktyg för att kunna hantera mediernas bild- och informationsflöde. Med vår filmpedagogiska verksamhet vill vi ge dem ökande insikter om filmens språk och hjälpa dem att konsumera medier kritiskt och reflexivt.

icon3-home-40-px     icon3-mail-40-px     icon3-fb-40-px